MINERAL SPECIMENS FOR SALE ~ Cal  Neva Mineral Company
 

T-341  Topaz  $550
Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast, Ukraine
7 x 5.7 x 3.7 cm


Return to Pegmatite Mineral Gallery

Topaz, Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast, Ukraine

Return to Pegmatite Mineral Gallery